نحوه خرید

مشاوره 

انتخاب محصول و سفارش (تعداد, متراژ)

ارسال پیش فاکتور 

تایید و دریافت آدرس محل بهمراه شماره همراه گیرنده

ارسال محصول در بازه زمان اعلام شده

ثبت و آرشیو خرید جهت تخفیف خرید های متوالی

ارسال از منطقه صنعتی سعید آباد تهران

(ارسالی های سایر استان ها بوسیله باربری و ارسال تصویر بیجک یا رسید باربری)